Teenused ja hinnad

Algus / Meist / Teenused ja hinnad

Lasteaia kohatasu ja toiduraha

 • LASTEAIA KOHATASU

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015a määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr  Tallinna Haridusameti juhataja 29.12.2022 käskkiri nr HA-4/93 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

 • Vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2023 on 88.45 eurot;
 • Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2023 jätkuvalt kokku 71,25 eurot (kohatasu 88.45 eurot – Tallinna elaniku toetus 17.20 eurot = 71,25 eurot).
 • Et kohatasu ei tõuseks võrreldes 2022. aastaga peab lapse ja vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht 31. detsembri 2022 seisuga olema Tallinn, ning seda katkematult ka edaspidi.

 

 • LASTEAIA TOIDURAHA

Tallinna Linnavolikogu 07.09.2017a määrusest nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“  § 3 lg 2 alusel ja Tallinna Linnavalitsuse (vastu võetud 21.12.2022) määruse nr 42 “Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine” § 1 alusel sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,70€ ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 3,00€ päevas.

Alates 01.01.2023:
Rõõmutarekese Lasteaia hoolekogu otsuse alusel on lapse toiduraha maksumus päevas:
1-3 a (sõim)          2,80 €/päev
3-7 a (aiarühm)    3,00 €/päev

Informatsiooni soodustuste ja toetuste kohta leiate SIIT.

Ruumide rent

Hinnad alates 01.09.2022:

 • Saali kasutamine – 7 eurot 1h (60 minutit) laste ringideks ja huvitegevuseks tööpäevadel (E-R), Toom-Kuninga 13a
 • Spordiväljaku kasutamine – 12 eurot 1h (60 minutit) , Toom-Kuninga 13a

ruumide ja rajatiste tunnitasu alusel sõlmitava lepingu alusel lasteringideks ja huvitegevuse läbiviimiseks.

Tallinna Haridusameti juhi 25.05.2022 käskkiri nr HA-4/35 “Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine” (.pdf)

 

Soodustused ja toetused Tallinna lasteaedades

Kohatasuvabastus munitsipaallasteaias
Toidukulu katmine munitsipaallasteaias piirmäära ulatuses
Toidukulu tasumisest vabastamine täies ulatuses
Toetused eralasteaias
Teised toetused ja soodustused
Õigusaktid 

Kohatasuvabastus munitsipaallasteaias

Tallinna Linnavolikogu määruse “Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr” kohaselt vabastatakse vanema osa (edaspidi kohatasu) maksmisest vanem õppeaasta lõpuni (kuni 31. august) lapsevanema avalduse alusel:

 • kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast* ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;

* netosissetulek esimese pereliikme kohta on 724,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on 579,99 eurot:

2-liikmelise pere puhul maksimaalselt 1304,98 eurot;

3-liikmelise pere puhul maksimaalselt 1884,97 eurot;

4-liikmelise pere puhul maksimaalselt 2464,96 eurot;

5-liikmelise pere puhul maksimaalselt 3044,95 eurot.

* Pere netosissetulekut kontrollib avalduse esitaja elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

* Sissetuleku alusel esitatud avalduse korral rakendatakse kohatasu vabastus vanemale kõikide lasteaias käivate pere laste osas, kes avalduse esitamise hetkel elavad vanemaga rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil ja lapsed on Tallinna munitsipaallasteaia nimekirjas (laps on lasteaia nimekirjas rühma registreerimise alguskuupäevast).

 • teise või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna munitsipaallasteasutuses käib pere kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;

* Kui vanemal on üle kahe Tallinna munitsipaallasteaias käivat last, siis iseteeninduskeskkonnas tuleb esitada avaldus iga lapse kohta eraldi. Kohatasu vabastuse avalduse saab vanem esitada alates lapse lasteaeda registreerimise kuupäevast (lasteaia alguskuupäev).

 • koolivälise nõustamismeeskonna (Innove Rajaleidja keskus) soovitusel sobitusrühmas  sobitatud või erirühmas käiva või tavarühmas käiva ning erirühma kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Avalduse kohatasu vabastuseks saab esitada digitaalselt aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht või paberil lasteaia direktorile

Kohatasuvabastuse avalduse vormid:

Sissetulekust sõltuv vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamine

Teise ja enama lapse vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamine

Nõustamismeeskonna soovitusel vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamine

Vanem võib esitada avalduse igal ajal, kui soodustuse vajadus tekib, kuid tasub tähele panna, et soodustus on tähtajaline ning kehtib õppeaasta lõpuni (31. augustini). Kohatasu vabastus lõpetatakse enne õppeaasta lõppu kui vanema ja/või lapse elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel Tallinn.

Alates 1. jaanuarist 2023 on vanema osa toetuse taotlemise ja saamise õigus vanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn.

Määruse alusel rakendatakse sissetuleku alusel kohatasu vabastus vanema poolt esitatud avalduse esitamise kuule järgnevast kuust. Näiteks septembris esitatud avalduse puhul saab vanem soodustuse alates 1. oktoobrist ning septembrikuu eest esitatud kohatasu tuleb vanemal tasuda. Need vanemad, kellel vanema osa vabastus lõpeb õppeaasta lõpus (31. august), saavad esitada avalduse kohatasu vabastuseks uueks õppeperioodiks augustist. Kohatasu maksmisest vabastust uuele lapsele saab taotleda lapse rühma registreerimise kuupäevast (lapse rühma registreerimise alguskuupäev).

Nõustamiskomisjoni otsuse alusel või kahe ja enama lasteaias käiva lapse puhul rakendatakse vabastus lapsevanema avalduse esitamise kuust kuni õppeaasta lõpuni (31. august). Nendel vanematel, kellel on hetkel kehtiv kohatasu vabastus õppeaasta lõpuni (õppeaasta lõpeb 31. august) nõustamiskomisjoni või kahe ja enama lapse eest, saavad esitada avalduse alates septembristAugustis vastu võetud uus laps, kes vastab määruse tingimustele, on vanemal võimalus taotleda vabastust ka augusti eest, kuid sel juhul tuleb esitada taotlus augustis ning see kehtib ainult käeoleva augusti kuu lõpuni, uuel õppeaastal soodustuse saamiseks tuleb esitada septembris uus avaldus.

 • Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib vanemad vabastatakse munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

 

Toidukulu katmine munitsipaallasteaias piirmäära ulatuses

Alates 1. septembrist 2017 kehtestati Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määrusega nr 17 Tallinna linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste toidukulu katmise tingimused ja kord ning Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2022 määrusega nr 42 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine.

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,70 eurot ja lasteaiarühmalise lapse toidukulu katmise piirmäär on 3,00 eurot päevas.

Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust.

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea.

 

Toidukulu tasumisest vabastamine täies ulatuses

Toidukulu tasumisest vabastatakse täies ulatuses lapsevanema avalduse alusel:

 • vähekindlustatud pere laps juhul, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ning iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast;
 • Tallinna Lastekodus asenduskoduteenusel viibiv ja lasteasutuses käiv laps.

Lapse toidukulu tasumisest vabastamise põhjendatud avaldus esitatakse lasteasutuse direktorile. Kui vanem ei ole avaldust esitanud, võib seda teha ka lasteasutuse õpetaja või asenduskodu juhataja.

 

Toetused eralasteaias

Lapsevanem esitab eralasteasutuse pidajale vormikohase avalduse  maksta tema lapse eest eralasteasutusele toetust.

Toetust makstakse koolieelsete eralasteasutuste toetamise korra alusel eralasteaedadele pooleteise- kuni seitsmeaastase laste eest, kelle puhul on täidetud järgmised tingimused:

 • lapse ja tema vanema(te) või eestkostja elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinn;
 • eralasteasutus on kandnud lapse Tallinna hariduse infosüsteemis asutuse nimekirja;
 • laps on infosüsteemis kantud kuni kolme munitsipaallasteasutusse vastuvõtu taotlejate nimekirja.

Eralasteasutuste pidajale makstakse ühe lapse kohta toetust samas mahus, kui Tallinna Haridusameti haldusalas olevatele koolieelsetele lasteasutustele. Aastal 2023 on toetuse suurus 264 eurot kuus.

Täiendavad soodustused eralasteaias:

 1. Alates septembrist 2020 katab linn piirmäära ulatuses eralasteaias käivate laste toidukulu kohal käidud päevade eest, mille eest on arvestatud toidutasu.
 • Piirmäär sõimerühmaealise lapse puhul on 2,70 ja lasteaiarühmaealise lapse puhul 3 eurot päevas.
 • Lapsevanem taotlust esitama ei pea (eralasteaed märgib toidupäevad infosüsteemis).

2. Koolivälise nõustamismeeskonna soovitusega eralasteasutuses käiva erivajadustega lapse vanematele makstakse õppemaksu tasumise toetust.

 • Toetuse ülemmäär lapse kohta on võrdne koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määraga.
 • Kui vanem on tasunud õppemaksu väiksemas summas, toetatakse vanemat tema tasutud õppemaksu ulatuses.
 • Toetust makstakse kord kuus.
 • Toetuse saamiseks tuleb erivajadustega lapse vanematel esitada Tallinna Haridusametile taotlus ja õppemaksu tasumist tõendavad dokumendid.
 • Vanematel on õigus esitada taotlus kolme kuu jooksul pärast koolieelse eralasteasutuse teenuse kasutamise kuud.

3. Eralasteaia õppemaksu vabastus alates teisest lapsest

 • Eralasteasutustes käivate laste vanemaid toetatakse eralasteasutuse õppemaksu tasumisel vastavalt tegelikele kuludele täiskalendrikuu kohta teise ja enama lasteasutuses käiva lapse eest .
 • Õppemaksu tasumist toetatakse juhul, peres on kaks või enam last ning vähemalt üks lastest on eralasteaia nimekirjas ning teised era või munitsipaallasteaia nimekirjas ja kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil. Alates 1. jaanuarist 2023 on toetuse saamise õigus vanemal juhul, kui nii vanema kui ka kõnealuste laste rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn.
 • Toetuse ülemmäär lapse kohta on Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 “Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 lõike 1 ja § 2(1) alusel arvutatud summade vahe.
 • Eralasteaias käivate laste vanematel tuleb toetuse saamiseks esitada Tallinna Haridusametile teenuse kasutamisele järgneva kolme kuu jooksul taotlus ja õppemaksu tasumist tõendavad dokumendid. Õppemaksu toetuse taotluse saab vanem esitada haridusameti iseteeninduskeskkonnas info.haridus.ee/lasteaiakoht või saata digiallkirjaga taotlus Exceli formaadis Tallinna Haridusameti e-posti aadressile haridusamet@tallinnlv.ee koos eralasteaia õppemaksu arve ja arve tasumist tõendava maksekorraldusega.

Teised toetused ja soodustused

Teiste toetuste kohta võite täpsemalt uurida Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti lapsele ja perele pakutavate toetuste ja teenuste lehelt ja linnaosade sotsiaalhoolekande osakonnad (vt kontaktid).

Õigusaktid