Hoolekogu

Algus / Meist / Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Hoolekogu :

  1. kuulab ära juhataja aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2. annab juhatajale ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3. teeb juhatajale ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4. osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5. otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse.

Hoolekogul on õigus saada juhatajalt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul.

HELEN HÄÄL

Sipsikute RÜHMA ESINDAJA
helen.haal@concordia.ee

TIIT TERIK

Mürakarude RÜHMA ESINDAJA
tiit.terik@eesti.ee

PRIIT REISKA

Lõvisüdamete RÜHMA ESINDAJA
priit.reiska@tlu.ee

MÄRTEN METSAVIIR

Krattide RÜHMA ESINDAJA
metsaviir@gmail.com

KRISTI KAMLAT

Naerupallide rühma esindaja
kristi.kamlat@gmail.com

KATRIN TÕNISSON

Särasilmade rühma esindaja
tonissonkatrin@gmail.com

AULE ANDRESSON

Päikesekiirte rühma esindaja
auleandresson@icloud.com

Meeli Laan, Anneli Lepik

ÕPETAJATE ESINDAJA
meeli.laan@roomu.edu.ee anneli.lepik@roomu.edu.ee

MONIKA HAUKANÕMM

LINNAVALITSUSE ESINDAJA