Hoolekogu

Algus / Meist / Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Hoolekogu :

  1. kuulab ära juhataja aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2. annab juhatajale ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3. teeb juhatajale ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4. osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5. otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse.

Hoolekogul on õigus saada juhatajalt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul.

Liis Reinhold

Sipsikute RÜHMA ESINDAJA

Kuno Kerge

Mürakarude RÜHMA ESINDAJA

Katrin Tõnisson

Lõvisüdamete RÜHMA ESINDAJA

MÄRTEN METSAVIIR

Krattide RÜHMA ESINDAJA

KRISTI KAMLAT

Naerupallide rühma esindaja

Anette Mürisep

Särasilmade rühma esindaja

Mario Marjamaa

Päikesekiirte rühma esindaja

Tuuli Määr, Anneli Lepik

ÕPETAJATE ESINDAJA
tuuli.maar@roomu.edu.ee anneli.lepik@roomu.edu.ee

MONIKA HAUKANÕMM

LINNAVALITSUSE ESINDAJA