Õppeaasta eesmärgid

Algus / Lapsevanemale / Õppe- ja kasvatustöö / Õppeaasta eesmärgid

Rõõmutarekese Lasteaia 2023/2024 õppeaasta prioriteet nüüdisaegsest õpikäsitusest:

Üldeesmärk: projektõpe toetab nüüdisaegse õpikäsituse rakendumist, kus õppija on aktiivne looja (kavandaja, osaleja, läbiviija, uurija, küsija, mõtestaja, avastaja jne).

Õpetaja on teadlik õpikeskkonna looja ja lapse arengu toetaja.

Põhimõte: lasteaia personal on eeskujuks laste väärtuste kujunemisel, avatud väärtustel põhinevale dialoogile ja ühiste väärtuste rakendamisele (hoolivus, koostöö, pühendumus).

Sisu: laps omandab uusi teadmisi praktilistes, elulistes ja lapse jaoks mõttekates tegevustes läbi enda vahetu kogemuse.

Õppeprotsess on jälgitav läbi erinevate tegevuste, täiendava tähelepanu all on sel õppeaastal projektisein, õpitava kandumine mängu ja koostöine õppimine.

 

Rõõmutarekese Lasteaia 2022/2023 õppeaasta prioriteet tuleneb eelmise õppeaasta prioriteedist:

Üldeesmärk: projektõpe – lapsest lähtuv õpikäsitus, kus laps on aktiivne looja (kavandaja, osaleja, läbiviija, uurija, küsija, mõtestaja, avastaja jne).

Õpetaja on teadlik õpikeskkonna looja ja lapse arengu toetaja.

Põhimõte: lasteaia personal on eeskujuks laste väärtuste kujunemisel, avatud väärtustel põhinevale dialoogile ja ühiste väärtuste rakendamisele (hoolivus, koostöö, pühendumus).

Sisu: laps omandab uusi teadmisi praktilistes, elulistes ja lapse jaoks mõttekates tegevustes läbi enda vahetu kogemuse.

Õppeprotsess on jälgitav läbi erinevate tegevuste, täiendava tähelepanu all on sel õppeaastal projektisein ja õpitava kandumine mängu.

 

Rõõmutarekese Lasteaia 2021/2022 õppeaasta prioriteet:

Üldeesmärk:

 • Projektõpe – lapsest lähtuv õpikäsitus, kus laps on aktiivne looja (kavandaja, osaleja, läbiviija, uurija, küsija, mõtestaja, avastaja jne).
 • Õpetaja on teadlik õpikeskkonna looja ja lapse arengu toetaja.

Põhimõte: Lasteaia personal on eeskujuks laste väärtuste kujunemisel, avatud väärtustel põhinevale dialoogile ja ühiste väärtuste rakendamisele (hoolivus, koostöö, pühendumus).

Sisu: Laps omandab uusi teadmisi praktilistes, elulistes ja lapse jaoks mõttekates tegevustes läbi enda vahetu kogemuse.

 

Rõõmutarekese Lasteaia 2020/2021 jätkame sama eesmärgiga –   õppeaasta prioriteetne valdkond – TERVIS/HEAOLU. 

Tervis on füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse heaolu seisund.

Üldeesmärk:

 • Toetada ja tugevdada lapse heaolu ja tervisekäitumist läbi aktiivõppe ja õuesõppe.
 • Laps omandab uusi teadmisi ja kogemusi eluliste tegevuste kaudu, olles ettevõtlik ja aktiivne.
 • Õpetaja loob turvalise, avatud ja mitmekülgse õpikeskkonna, kus lapse aktiivsus ja iseseisvus saab avalduda.

Põhimõtted:

 • Lasteaia personal on eeskujuks laste väärtuste kujunemisel, avatud väärtuste dialoogile ja ühiste väärtuste rakendamisele (hoolivus, pühendumus, koostöö).
 • Aktiivõppemeetodid (avastusõpe, õuesõpe sh aiandus, projektiõpe, IT-vahendid) toetavad lapse iseisvust/algatusvõimet, terviklikku ja positiivset mina-pilti ning sotsiaalseid oskusi (Samm-sammult program, Persona Dolls).
 • Õueala kui õpiruumi aktiivsem ja teadlikum kasutamine (õuesõpe, õppeaed, linnaaiandus, terviseedendus).

Sisu:

 • terviseteadlikkuse edendamine (tervisemeeskond);
 • keskkonnateadlikkuse edendamine (õppeaed, linnaaiandus, komposteerimine, projektid) sh õueala efektiivsem ja teadlikum kasutamine õpikeskkonnana: õuesõppeklass, avastusõpe, liikumistegevused;
 • lasteaiarahu (ühistel väärtustel toimiv lasteaed, samm-sammult õppeprogrammi rakendamine);
 • teaduspäevade korraldamine;
 • hea praktika jagamine (koolitused, koostöö teiste lasteaedadega);
 • IT-vahendite kasutamine õppe-ja kasvatustöö mitmekesistamiseks (projektor, Ipad, haridusrobotid);
 • Euroopa vabatahtlikud ja koostööprojektid.