Õppeaasta eesmärgid

Algus / Lapsevanemale / Õppe- ja kasvatustöö / Õppeaasta eesmärgid

Rõõmutarekese Lasteaia 2021/2022 õppeaasta prioriteet:

Üldeesmärk:

 • Projektõpe – lapsest lähtuv õpikäsitlus, kus laps on aktiivne looja (kavandaja, osaleja, läbiviija, uurija, küsija, mõtestaja, avastaja jne).
 • Õpetaja on teadlik õpikeskkonna looja ja lapse arengu toetaja.

Põhimõte: Lasteaia personal on eeskujuks laste väärtuste kujunemisel, avatud väärtustel põhinevale dialoogile ja ühiste väärtuste rakendamisele (hoolivus, koostöö, pühendumus).

Sisu: Laps omandab uusi teadmisi praktilistes, elulistes ja lapse jaoks mõttekates tegevustes läbi enda vahetu kogemuse.

 

Rõõmutarekese Lasteaia 2020/2021 jätkame sama eesmärgiga –   õppeaasta prioriteetne valdkond – TERVIS/HEAOLU. 

Tervis on füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse heaolu seisund.

Üldeesmärk:

 • Toetada ja tugevdada lapse heaolu ja tervisekäitumist läbi aktiivõppe ja õuesõppe.
 • Laps omandab uusi teadmisi ja kogemusi eluliste tegevuste kaudu, olles ettevõtlik ja aktiivne.
 • Õpetaja loob turvalise, avatud ja mitmekülgse õpikeskkonna, kus lapse aktiivsus ja iseseisvus saab avalduda.

Põhimõtted:

 • Lasteaia personal on eeskujuks laste väärtuste kujunemisel, avatud väärtuste dialoogile ja ühiste väärtuste rakendamisele (hoolivus, pühendumus, koostöö).
 • Aktiivõppemeetodid (avastusõpe, õuesõpe sh aiandus, projektiõpe, IT-vahendid) toetavad lapse iseisvust/algatusvõimet, terviklikku ja positiivset mina-pilti ning sotsiaalseid oskusi (Samm-sammult program, Persona Dolls).
 • Õueala kui õpiruumi aktiivsem ja teadlikum kasutamine (õuesõpe, õppeaed, linnaaiandus, terviseedendus).

Sisu:

 • terviseteadlikkuse edendamine (tervisemeeskond);
 • keskkonnateadlikkuse edendamine (õppeaed, linnaaiandus, komposteerimine, projektid) sh õueala efektiivsem ja teadlikum kasutamine õpikeskkonnana: õuesõppeklass, avastusõpe, liikumistegevused;
 • lasteaiarahu (ühistel väärtustel toimiv lasteaed, samm-sammult õppeprogrammi rakendamine);
 • teaduspäevade korraldamine;
 • hea praktika jagamine (koolitused, koostöö teiste lasteaedadega);
 • IT-vahendite kasutamine õppe-ja kasvatustöö mitmekesistamiseks (projektor, Ipad, haridusrobotid);
 • Euroopa vabatahtlikud ja koostööprojektid.