Lasteaiast lahkumine

Algus / Lapsevanemale / Lasteaiast lahkumine

Lasteaiast lahkumine 

Lapse lasteaiast välja arvamise soovi korral esitab lapsevanem lasteaia direktorile Lasteaiast-valjaarvamise-avalduse-vorm enne lapse lahkumist.

 Lähtuvalt: Tallinna Linnavalitsuse 22.aprilli 2015a määrusest nr 18 “Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”

  • Avaldus esitatakse enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg kuupäevaliselt.
  • Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.
  • Lasteasutuse direktoril on õigus laps lasteasutusest välja arvata, kui vanem ei ole tasunud vanema osa kahe kuu jooksul maksetähtajast.
  • Esmalt teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning lepib kokku täiendava tähtaja võla tasumiseks.
  • Juhul kui vanem ei ole tasunud võlgnevust peale direktoriga kokku lepitud täiendava tähtaja möödumist, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.