Ajalugu

Algus / Meist / Ajalugu

Üldinformatsioon

Rõõmutarekese Lasteaed on Tallinna kesklinna munitsipaalomandis töötav koolieelne lasteasutus, mis asutati 1.aprillil 1953 ja kandis algselt nimetust Tallinna 18. lasteaed. 1999. aastast alates kannab lasteaed praegust nime. Lasteaia esimeseks direktoriks oli Helga Kriiel, kes töötas sellel kohal 1975. aastani. Tema hool ja pühendumus pani aluse lasteaia heale mainele ja populaarsusele. Kõik endised ja tänased juhid on pidanud eriti oluliseks ja väärtuslikuks traditsioonide jätkumise ja säilimise, hoidnud lasteaia kõrget mainet ja lähtunud oma töös lasteaia missioonist, visioonist ja väärtustest. Ajalooliselt on õppe-ja kasvatustöö toiminud peamiselt 4-rühmalises peamajas, millele lisandus 2009 aastal väike maja lasteaia õuealal ja 1.oktoobril 2019 Endla tänav 17 asunud Muumipere lastesõim. Alates oktoober 2019 on lasteaial 7 rühma, neist 5 liitrühma ja 2 sõimerühma.

Rõõmutarekese Lasteaia missiooniks on luua sobiv ja valikuid võimaldav õpija kasvukeskkond kogu lasteaiaperele, kus iga inimene tunneks end olulise, vajaliku ja väärtuslikuna. Õpi- ja kasvukeskkonnana peame eriti oluliseks lasteaia liigirikast ja mitmekesist õueala, mis pakub igal aastaajal võimalust aktiivseks liikumiseks ja tegevuseks värskes õhus, rikkalikku avastamis- ja loomisrõõmu loomulikus, looduskaunis, heaolu ja tervist toetavas keskkonnas. Väärtustame lapsepõlve ja lapsest lähtuvat õpikäsitlust, pakkudes õpikeskkonda, mis on turvaline, positiivse õhkkonna ja valikuvõimalustega. Kaasava hariduse valguses tegutsetakse rühmades ühiselt, kuid arvestatakse igaühe individuaalse võimekuse ja tasemega. Viimastel aastatel oleme õppe- ja kasvatustöös keskendunud aktiivõppemeetodite kasutamisele, prioriteediks on olnud avastus- ja õuesõpe. Õuesõppe järjepidev rakendamine on tõstnud laste keskkonnateadlikkust ning üldist hoolivat ja hoidvat suhtumist nii loodusesse kui ka ümbritsevasse. Avastusõpe on pakkunud avastamislusti, loovat eneseväljendust ja koostöövõimalusi kogu lasteaias (teaduspooltunnid koolieelikutele, rühmade katsed ja vaatlused, koostöine õppimine infotunnis).

Lisaks eelnevale on lasteaia eripäradeks ka aastakümneid kestnud traditsioonid: paindlik päevadisain, mis võimaldab vaikse tunni ajal individuaalselt kooliks ettevalmistust, igakuised traditsioonilised õppekäigud ja ühisüritused kogu lasteaiaperega sh lastevanematega ning pea 20 aastat toiminud laste Raekoja ansambel, osalemine Kalevi Võimemispeol ja Tallinna Laste- ja Noorte Teatrifestivalil „Kanutiaia Kann“. Meie traditsioonidest on pikemalt kirjutatud siin.

Meile on oluline olla õppiv organisatsioon, mis lähtub lasteaiaperele olulistest ühistest väärtustest, arvestab liikmete huvide, arengu- ja õpivajadustega ning on avatud koostööle.