Tervisedendus

Tervisedendus Rõõmutarekese Lasteaias

  TERVIS/HEAOLU
 • väärtuspõhisus (hoolivus, koostöö, pühendumus), visiooni “Rõõm koos kasvamisest teadlik rakendamine (NÕK – enesejuhtimine, koostöine õppimine, õppija on aktiivne, elukestev õpe, sidus meeskond, heaolu), väärtuste ja tervise naiskond
 • teadlik koostöine õppimine – NÕK, õppeprotsess, arengupsühholoogia, teaduspõhisus, tulevikuoskused, vaimne tervis
 • õppija arengu toetamine 
PSÜHHOSOTSIAALNE e suhte keskkond VAIMNE – ühtne, toetav väärtusruum FÜÜSILINE – heaolu läbi teadliku tervisekäitumise:
Tugevdan ja hoian:   

 • subjektiivne heaolu – väärtuspõhisus, individuaalsus, suhted, kasvukeskkond
 • suhted – enesejuhtimine, mõju
 • turvalisus
 • koostöine õppimine, koostööoskused
 • valikud, iseseisvus, vastutus
Tugevdan ja hoian:

 • väärtuskasvatus
 • õnnelik inimene
 • tervisevitamiinid
 • ennetustegevus

 

Tugevdan ja hoian:

 • ohutu, turvaline
 • liikumisharjumus
 • tervislik toitumine
 • puhkus/uni
 • positiivne eluhoiak
 • eneseteenindamine
 • õpikeskkond/loodus
Tegevused eesmärkide saavutamiseks
  ENESEJUHTIMINE

 • väärtusarendus – Tartu Ülikooli tunnustusprogramm “Väärtuspõhine lasteaed”, – väärtuste märkamine, refleksioon, harjumuse kujundamine, tagasisidestamine
 • enesejuhtimine – koolitused, ennetusprogrammid (samm-sammult, vaikuseminutid, oskuste õpe, persona dolls)
 • koos loodud väärtuspõhised kokkulepped
 • kaunid kunstid – eneseväljenduse mitmekesistamine
 • mäng  – mängu väärtustamine, võimaldamine, jälgimine
KOOSTÖÖ

 • meeskond – koostöövalmiduse tõstmine, ühine eesmärk
 • koostöö huvigruppidega (ühisala, väärtuspõhisus)
 • kogukonna ühine väärtusruum – väärtustel põhinevad, ettevõtlust ja heategevust mudeldavad ühistegevused (Unistuste päev, laadad, talgud, ühisüritused jne)
 • koolitused –professionaalne areng ja kogukonna koolitused
 • parimate praktikate jagamine, inspireerimine (teised lasteaiad, erispetsialistid)
 • märkamine, tunnustus, enda ja teiste väärtustamine
 • rahvusvaheline koostöö – vabatahtlikega, projektid
   ÕPIHARJUMUSED

 • elukestev õpe
 • õppimis-ja kohanemisvõime
 • ettevõtlikkus ja iseseisvus, valikute võimaldamine
 • päevadisain – kaasatus, õpiharjumuste kujundamine
 • mänguline õpe
 • september – teadlik kohanemise kuu
 • päevadisain
 • terviseteadlike harjumuste kujundamine – hügieen
 • ohutus, turvalisus, esmaabi
   LIIKUMINE

 • liikumistegevused
 • õuelasteaed – õues igal võimalusel (söömine, maksimaalselt õues viibimine)
 • ühine lugemishommik (kogukond)
 • huviringid
 • igakuised, järjepidevad õppekäigud, traditsioonid, matkad
 • ohutus sh liikluskasvatus
   TERVE JA ÕNNELIK LAPS

 • kaasatus, usaldussuhe ja koostöö koduga
 • arengupotentsiaali avamine
 • kaasav haridus, HEVKO tegevus, märkamine, arenguvajaduse toetamine – õppija individuaalsuse ja eripära arvestamine (logopeed, TÕNK, mänguterapeut)
 • terviseteadlikkus (hügieen + tervise vitamiinid)
    TOITUMINE

 • oma toidu kasvatamine ja kokandus – salatid, võileivad, terviseampsud, smuutid jne)
 • tervislik ja tasakaalustatud toitumine, terviseampsud
 • projektid: linnaaiandus, PRIA
 • lihavaba teisipäev
   TOETAVAD SUHTED

 • Ühendus, kontakt, usaldussuhe (loomine, hoidmine, tervendamine)- suhete teadlik juhtimine, teadlik grupijuht
 • väärtuspõhised, õppija (sh töötaja potentsiaali avavad, arengut toetavad tegevused  (õpiringid, koosolekud, koolitused, koostöögrupid)
 • koostöögrupid (väärtus, sisehindamine, robootika, linnaaiandus – huvipõhisus)
 • kaasav, väärtuspõhine organisatsioonikultuur – koostöö perede, kogukonna, partneritega
 • mentorlus, tuutorlus – uue meeskonnaliikme kohanemise toetamine
 • meeskonna-ja personaalsed vestlused (grow, kovisiooni erinevad meetodid nt väärtustav uurimine)
 • jaatav, positiivne eluhoiak, proaktiivsus, mudeldamine ja eeskuju, väärtuspõhisus

 

    KESKKOND

 • teadlik liikumiaktiivsuse tõstmine – liikumishommikud, õues oleku aeg, osavõtt toetavatest tegevustest (matkad, spordihommikud jne)
 • positiivne ja avatud õpikeskkond- julgustavad ja hoidvad, koostöised suhted
 • toetav, rahulik, turvaline
 • interaktisoon – oma mõju märkamine (kanad, putukate kuningriik, kokkulepped, suhe)
 • autonoomia/iseseisvusmitmekesine
 • keskkonnateadlikkus ja -kasvatus – õueala igapäevase liikumistegevuse toetamiseks
 • laps on ühiskonna osa
 • ei eksi, vaid kogeme – küsimus, mida õpime – millist kogemust pakub õpikeskkond – väärtuskasvatus

   PUHKUS/UNI

 • ühine magamisruum – kokkulepped, heaolu
 • vaikuseminutid
 • vaikne tund – koolieelikud ei maga 20 + aastata, vajaduspõhisus (varajane keeleõpe, projektid, logopeedi keelering, individuaalsed tegevused, teadlik paus)
LASTEAIARAHU

 • Vaikuseminutid, meelerahu
 • Rühmade koostööprojektid
 • teema-aastad
 • töörõõm – lasteaia meeskonna võimestamine (tabel allpool)
 • koostöögrupid (väärtused, tervisedendus)
 • meeskonna ühistegevused, traditsioonid – seotus/kuuluvus
 • lasteaiapere ühistegevused – seotus/kuuluvus, kaasatus, tähendurikkus

 

 

 

VÄÄRTUSKASVATUS

 • väärtuskasvatus – teema-aastad, tegevused  ja reflektsioon, lastekirjandus (Raamatu-reeded), linnaaiandus (oma mõju märkamine, kaasatus)
 • projektõpe – õppija on aktiivne
 • heategevus
 • eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ja teiste kultuuride austamine
 • töö enda arusaama ja uskumustega (ühiskoolitused, sihiseade, koolitused, väärtusseminarid

 

 

AKTIIVÕPPEMEETODID

 • projektõpe – lapsest lähtuv töömeetod – õppija aktiivne tegevus; laps konstrueerib ise uusi teadmisi; õppimine toimub interaktsioonis; rakendatakse omandatud teadmisi
 • lapse huvi, kaasatus, mäng – aktiivseim osapool protsessis; suheldes kaaslaste ja keskkonnaga; osaleb praktilistes/elulistes/olulistes tegevustes; omandab läbi enda kogemuste; uurimise; omaalgatus; loob seoseid, teeb järeldusi; on loov, innovaatiline; avaldab arvamust, jagab kogemusi; osaleb õppe kavandamises; teeb valikuid ja analüüsib tehtut
 • suhe – õpetaja, õppija, keskkond
 • arengupotentsiaali avamine  – NÕK ja lapsest lähtuv tegevuskultuur

TEHNOLOOGIA JA INNOVATSIOON

 • tulevikuoskused, digitehnoloogia
ÕPIKESKKOND/LOODUS

 • õueala ja õppeaed
 • liigirikkus ja mitmekesisus
 • siseruumid – turvalised, ohutud
 • inspireeriv õpikeskkond:
 • keskkonnateadlikkus, kompostimine, talikülv
 • turvalisus, ohutus
 • eestvedamine, inspireerimine, laste kaasamine –  õue-elu edendamine (talgud, õue-raamatukogu, tegevuskeskused, vabad vahendid) – väliskülalised, inspiratsioonikohtumised, õppevisiidid, projektid